OpdrachtenOpdrachten

Gemeente Haarlemmermeer

Clustermanager Ruimte, Economie en Duurzaamheid Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling (59 fte) en opdrachtgever voor het programma Duurzaamheid. Opgaven: voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet, professionalisering sturing, verbetering strategisch advisering, teamontwikkeling en organisatie van de afdeling

Openbaar Ministerie Oost NL

Verandermanager en teamleider Administratie. Het OM Oost Nederland werkt aan een transitie in het kader van het verandertraject OM2020. De slagkracht van de officieren moet worden versterkt door met name de administratieve organisatie te professionaliseren. Kritische processen (DNA, BOB, beslag, TBS, Executie en Slachtofferzorg) worden doorgelicht en de inrichting van de afdeling wordt aangepast. Naast trekker van deze veranderopdracht was ik leidinggevende van 35 fte binnen de Afdeling Administratie.

Provincie Zuid Holland 2

Afdelingshoofd Water en Groen, directie Leefomgeving en Bestuur. Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling (80fte). Opdrachtgever voor enkele grote gebiedsontwikkelingsprojecten (Buitenland van Rhoon, Gebiedsontwikkeling Volkerak Zoommeer).Belangrijke inhoudelijke dossiers: stimuleren biodiversiteit,organisatie samenwerking rond faunabeheer en ontwikkeling van nieuwe vormen van beheer en ontwikkeling van natuur en recreatiegebieden.

Provincie Zuid Holland 1

Afdelingshoofd Mobiliteit en Milieu, directie Ruimte en Mobiliteit. Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling (80 fte). Onder meer: herstructurering van de afdeling, coaching van een managementteam met een aantal nieuwe managers; verbeteren van de algemene kwaliteit van de afdeling mbt strategische beleidsontwikkeling en bestuurlijke sensitiviteit. Belangrijke inhoudelijke dossiers: ontwikkeling Visie Ruimte en Mobiliteit, opdrachtgever RUDís Zuid Holland, opdrachtgever Provinciaal Programma Luchtkwaliteit, programma energietransitie, herijken van de sturing van de totale projectenportefeuille (Meerjarig Programma Infrastructuur).

Gemeente Amsterdam

Hoofd van de afdeling Beleid en Expertise van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV). Dienstbrede reorganisatie doorgevoerd: hoofdstructuur uitgewerkt, fijnstructuur gedefinieerd, plaatsingsproces doorlopen, functiegebouw en werkprocessen neergezet, nieuwe medewerkers geworven, diverse workshops ten aanzien van de verandering geleid. Verantwoordelijk voor onder andere reorganisatie taxi dossier, uitvoering Programma Luchtkwaliteit (waarin aandacht voor Elektrisch Vervoer), OVbeleid en het stadsbrede verkeersonderzoek.

Stadsverwarming Purmerend

Omgevingsmanager.Stadsverwarming Purmerend BV heeft een energietransitie doorgevoerd. Voortaan wordt de warmte opgewekt door verbranding van biomassa. Ik was verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. In deze rol hield ik mij bezig met de voorbereidingen van de transitie, aan te vragen subsidies en vergunninngen. Ook onderhield ik de contacten met de betrokken overheden en andere organisaties om op deze manier het draagvlak voor beide projecten te versterken.

Businessplan Milieudienst Noord West Utrecht

Schrijver/facilitator businessplan. De organisatie van vergunningverlening, toezicht en handhaving is landelijk volop in beweging. Landelijk is afgesproken dat de gemeenten en provincies samen een landsdekkend netwerk van Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) optuigen. De MDNWU wil graag doorgroeien tot RUD. Eerste stap is de presentatie van een inspirerend businessplan aan haar Algemeen Bestuur. Ik heb een vijftal workshops met medewerkers en management begeleid en samen met het MT het businessplan opgesteld.